بستن
Mountain

مهندس مجید محسنی مجد

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
Mountain

دکتر بهروز پور محمدی

رئیس هیأت مدیره
Mountain

مهندس کورش عبدلی

معاون مالی اداری و عضو هیأت مدیره
Mountain

مهندس بهرام جعفری

معاون هماهنگی و عضو هیأت مدیره
Mountain

محمد هادی مظاهری تهرانی

عضو هیأت مدیره